FAQ

Staat uw vraag er niet bij? Neem contact op met Mirjam Hoeijmakers: mhoeijmakers@bibliotheekvenlo.nl

Er zijn kinderen die een taalimpuls (woordenschat en begrijpend lezen) kunnen gebruiken om op ‘niveau’ te komen om zichzelf meer en sneller te ontwikkelen. Deze kinderen doorlopen het reguliere onderwijsprogramma, krijgen daar misschien extra aandacht rondom taal, maar zullen in een contextrijkere omgeving en met extra aandacht sneller tot bloei en ontplooiing komen om hun talent(en) te ontdekken en ontwikkelen. Tegelijkertijd vraagt de maatschappij om kinderen meer te begeleiden bij hun 21e eeuwse vaardigheden en hun talent te laten ontdekken en te stimuleren. Dit alles is de aanleiding geweest voor het idee van PLEK 3. Een bibliotheek, expert op het gebied van taal, is de ideale plek om een PLEK 3 op te zetten.

Voor kinderen uit de groepen 6 t/m de brugklas die een taalimpuls en/of impuls op algemene ontwikkeling kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die door omstandigheden thuis minder taal meegekregen hebben, of kinderen waarbij de leefwereld verbreed kan worden.

Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Koninklijke Bibliotheek kwam de opdracht om een derde leeromgeving in de bibliotheek op te zetten en daarbij in te steken op ouderbetrokkenheid. Dit alles in het kader van gelijke kansen onderwijs. Bibliotheek Venlo heeft vervolgens het plan van PLEK 3 bedacht en verder uitgewerkt

In het eerste jaar van PLEK 3 heeft er een kwalitatieve audit vanuit Regioplan plaatsgevonden. De resultaten hiervan zijn erg positief. Inmiddels heeft er ook een kwantitatieve monitoring plaats gevonden door Maastricht University. Deze resultaten laten ook duidelijk de meerwaarde van PLEK 3 zien.

Om PLEK 3 op te starten zijn er mensen nodig met didactische en pedagogische vaardigheden. Minimaal een hbo-achtergrond is vereist (bijvoorbeeld pabo/pedagogiek/pedagogische wetenschappen). Op elke groep zijn minimaal twee begeleiders nodig.

Het is een groep met kinderen van verschillende scholen. Kinderen komen zo in aanraking met kinderen die ze nog niet kennen en die andere ervaringen met zich meebrengen. In totaal doen er maximaal 15 kinderen mee aan een groep van PLEK 3.

Iets minder dan een schooljaar. Er zijn in totaal 32 lessen die in de schoolweken plaatsvinden. In de vakanties vindt er geen PLEK 3 plaats.

De werving van de kinderen vindt plaats op de scholen. PLEK 3 benadert scholen in de eigen gemeente (of scholen benaderen PLEK 3) en vraagt ze kinderen aan te dragen. Er is bewust voor deze opzet gekozen, omdat scholen vaak het best weten welke kinderen het meest voor PLEK 3 in aanmerking komen.

Nee. Bij aanvang van de lessen wordt er een contract getekend met ouders, kind en de projectleider. Hierin staat onder andere dat een kind bij alle lessen van PLEK 3 verwacht wordt (met uitzondering van ziekte). Dit wordt ook met ouders en kind besproken.

Bibliotheek Venlo heeft bewust gekozen om PLEK 3 in de bibliotheek (of multidisciplinaire organisatie) te laten plaatsvinden. De kinderen die bij PLEK 3 komen, kunnen vaak een impuls op algemene ontwikkeling gebruiken. Veel van deze kinderen komen op weinig plekken buiten school en thuis. Door PLEK 3 op een andere locatie dan school te plannen, wordt de leefomgeving al uitgebreid. Zo wordt PLEK 3 voor de kinderen ook echt een derde leeromgeving. Daarbij heeft Bibliotheek Venlo een Makersplaats in PLEK 3 geïntegreerd waar kinderen met digitale middelen van de toekomst aan de slag kunnen gaan. Hier oefenen ze met 21e-eeuwse vaardigheden.

Voor scholen kan een externe locatie als een drempel voelen. Onze ervaring leert echter dat er meer mogelijk is, dan vooraf gedacht wordt. Zo hebben wij bij de eerste groep van PLEK 3 de kinderen opgehaald en teruggebracht met de fiets. Inmiddels komen alle kinderen op eigen gelegenheid, zelfs de kinderen die wat verder van de bibliotheek wonen. Probeer vooral in mogelijkheden te denken.

Nee, PLEK 3 kan niet alleen gedraaid worden door vrijwilligers. Om de kwaliteit van PLEK 3 te garanderen, moet er gewerkt worden met professionals. Deze professionals moeten kennis hebben van taalproblematiek, didactiek en de ontwikkeling van kinderen. Het is belangrijk dat de groepen continuïteit ervaren bij de docenten. Vrijwilligers kunnen wel ter ondersteuning ingezet worden op de groepen.

Er zijn verschillende onderdelen die geld kosten bij PLEK 3: de kosten voor de aanschaf van een Makersplaats, de personele kosten, de ontwikkelkosten, de kosten voor samenwerkingspartners, materiaalkosten enzovoorts.

De kosten om een Makersplaats op te zetten (met digitale middelen van de toekomst) zijn ongeveer €20.000. Hier kunnen natuurlijk eigen keuzes in gemaakt worden, waardoor de kosten hoger of lager uit kunnen vallen. Wij hebben daarbij gekozen voor een projectleider van 20 uur per week en twee docenten die samen 7 uur werken. De docenten waren al onderdeel van Bibliotheek Venlo en hebben beiden een didactische achtergrond. De projectleider heeft de studie orthopedagogiek afgerond. De ontwikkeling van PLEK 3 is in samenwerking met een onderwijsadviesbureau gedaan en de opzet van de website is ook uitbesteed. Voor een specifieker overzicht van de kosten, kan een overzicht opgevraagd worden bij Cubiss

Wij hebben subsidies ontvangen van de Koninklijke Bibliotheek, het VSBFonds en Provincie Limburg. Dit is voor een groot deel geweest om de opzet van PLEK 3 te bekostigen, de Makersplaats in te richten en het personeel te kunnen betalen. De kosten voor een nieuwe PLEK 3 zullen elders iets lager zijn, omdat PLEK 3 inhoudelijk al opgezet is. Het programma moet natuurlijk wel nog ingepast worden in de eigen omgeving.

1. Alle lessen zijn volledig uitgewerkt en toegankelijk voor andere bibliotheken middels een inlog. Hierin staat stapsgewijs uitgelegd hoe de lessen uitgevoerd kunnen worden.

2. Bij alle lessen zijn lesmaterialen gebruikt. Op de bronnenpagina zijn alle materialen te vinden.

3. Bij de lessen zijn Taalsnappers en Tekstsnappers gebruikt (ontwikkeld door Mariëlle van Rijn en BCO Onderwijsadvies en -Ondersteuning). Deze zijn vrij te gebruiken door andere bibliotheken. Bij start van een PLEK 3 wordt geadviseerd werkboekje voor de kinderen aan te schaffen (zie ook de bronnenpagina).

4. Op de website kunnen groepen aangemaakt worden voor ouders en scholen bij groepen die gaan starten. Hierop kan informatie, foto’s en links naar filmpjes gedeeld worden.

1. Benoem een projectleider PLEK 3 binnen je organisatie. Wij hebben iemand 20 uur per week hiervoor vrij gemaakt. De projectleider leidt en regelt alle onderstaande stappen.

2. Zorg voor minimaal 2 docenten (hbo/universitair geschoold met een pedagogische en/of didactische achtergrond die je kunt inzetten bij PLEK 3).

3. Zorg voor een basislocatie voor PLEK 3. Bij voorkeur een geschikte ruimte in de bibliotheek of multidisciplinaire organisatie. Idealiter wordt er ook een Makersplaats (met digitale middelen van de toekomst) in PLEK 3 geïntegreerd, waar kinderen met digitale middelen van de toekomst aan de slag kunnen gaan.

4. Schaf de materialen aan die nodig zijn voor PLEK 3 (scherm, iPads, laptops, werkboekjes, tafels, stoelen enzovoorts).

5. De inhoud van PLEK 3 samenstellen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de volledig uitgewerkte lessen die op de website van PLEK 3 staan en beschikbaar gesteld worden voor bibliotheken.

6. Alle samenwerkingspartners werven. Het is voor de doelgroep van PLEK 3 vooral van belang dat de samenwerkingspartners inspirerend zijn. Iemand die met passie over werk/hobby’s spreekt is vaak inspirerender, dan de hoogste baas in een bedrijf. Probeer samenwerkingspartners te zoeken die – naast inspirerend – ook betaalbaar zijn.

7. Leg contact met een aantal scholen in de omgeving. Vertel/presenteer wat over PLEK 3. Leg uit dat scholen ook een bijdrage betalen voor de kinderen, omdat PLEK 3 ondersteunend/verbredend aan het onderwijs werkt.

8. Scholen selecteren vervolgens kinderen die deel kunnen nemen aan PLEK 3 en zij leggen het eerste contact met ouders. Hierin leggen scholen in het kort uit aan ouders wat PLEK 3 is en waarom er aan hun zoon/dochter gedacht wordt.

9. De projectleider van PLEK 3 legt contact met ouders en plant een intakegesprek in met ouders, kind en school. De docent van PLEK 3 die de groep mee gaat begeleiden, is bij dit gesprek aanwezig. In het intakegesprek:

a. vertel je wat PLEK 3 is. Een wervingsvideo kan hierbij helpend zijn, zodat ouders en kinderen de informatie ook visueel ontvangen.

b. stellen we met de ouders, kinderen en scholen een aantal persoonlijke doelen op. Belangrijk om dit vooral positief in te steken (wat wil het kind nog graag leren en wat zijn al bekende talenten, in plaats van wat een kind nog niet kan).

c. ondertekenen alle partijen het contract. Geef ouders en kinderen nog een folder mee voor extra informatie en contactgegevens.

10. Ouders worden uitgenodigd voor een besloten groep op de website van PLEK 3. Hierop kunnen zij informatie, foto’s en filmpjes bekijken. Ook ouders kunnen dingen delen met de groep.

11. Een week voor de start van PLEK 3 ontvangen de ouders een startmail met alle relevante informatie voor de start.

12. Start PLEK 3!

Een projectleider binnen je organisatie, met voldoende voorbereidingstijd om een PLEK 3 kwalitatief op te zetten.

– Minimaal 2 personen met een pedagogische en/of didactische achtergrond inzetten bij PLEK 3 (hbo/universitair geschoold).

– Geschikte ruimte in de bibliotheek, bij voorkeur inclusief Makersplaats.

– Goede contacten met basisscholen (of een projectleider die deze contacten op kan bouwen).